العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة - باللغة الإيطالية / Il credo nella sua semplicità

العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة - باللغة الإيطالية /     Il credo nella sua semplicità

Il risultato è stato quello di una dottrina equilibrata, non esageratamente lunga né stringata, è apparsa chiara e semplice per far sì che i singoli musulmani riescano a usufruire di essa, apprendere il contenuto del credo delle prime generazioni dell’Islam con frasi semplici e contenuto obbiettivo, intitolato:

 

Il credo semplificato dal Libro Celeste e dalla Nobile Sunna

 

Allah che a Lui chiedo di rendere questo lavoro sincero per amore Suo e sia utile per i Suoi servi.Sia pace e benedizione di Allah sul nostro Profeta Muhammad, sui suoi familiari e tutti i suoi compagni.

 

Autore:

Dott.: Ahmed Ben Abd Al-Rahman Al-Qadi

Dipartimento di Dottrina Islamica Facoltà di Sciari‘a e Studi IslamiciUniversità del Qassim

E-mail: qadisa@yahoo.com

C.P. 246      Cap.: 51911           Unaizah

محدث : 06-01-1442

روابط التنزيل

0 | 0 | 497 | 06-01-1442
Powered by Dimofinf cms Version 4.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Ltd.